شامل واحدهای تجاری و اداری در شش بلوک 5 طبقه ای در نزدیکی سی و سه پل اصفهان که بصورت کامل سیستم VRF و کانسیلد داکت برای راهروها با بیش از 148 پنل و با ظرفیت 000 400 2 BTU اجرا گردیده است.