پاساژ تجاری سیمرغ متعلق به هواپرواز اصفهان شامل هایپر مارکت و نمایشگاه و 120 واحد تجاری تحت پوشش سیستم VRF اجرا گردیده است.