بالای 500 پروژه اداری، تجاری و مسکونی توسط برودتی شمس اجراء شده است