اجرای VRF در مسجد باستانی جامع اصفهان با رعایت تمامی اصول میراث فرهنگی برای آسیب نزدن و حفظ اثر تاریخی