واقع در نزدیکی پل غدیر اصفهان که کلیه سالن های موزه تحت پوشش سیستم VRF قرار گرفته است .